Algemene voorwaarden Bomers Dierfysiotherapie B.V.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;

b. Dierfysiotherapeut: Degene die geregistreerd staat in het register CIBG en die in opdracht van de Opdrachtgever dier-fysiotherapeutische behandelingen verricht en/of overige adviezen geeft en diensten verricht;

c. Bomers Dierfysiotherapie B.V.: De Dierfysiotherapeuten als hierboven gedefinieerd alsmede de Bomers Dierfysiotherapie revalidatiestal (gevestigd te 7141 LH, aan de Steenbraakweg 5A, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67892833) welke Bomers Dierfysiotherapie met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes, e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en), in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;

d. Opdrachtgever: de eigenaar van de te behandelen patiënt en/of de houder van de patiënt in wiens opdracht Bomers Dierfysiotherapie de behandelingen verricht en/of in het kader daarvan overige adviezen geeft en diensten verricht;

e. Consument: de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

f. Zakelijke relatie: de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

g. Partijen: Opdrachtgever en Bomers Dierfysiotherapie tezamen;

h. Patiënt(en): het door de Opdrachtgever ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of overige adviezen worden gegeven en diensten worden verricht;

i. Overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen Bomers Dierfysiotherapie en de Opdrachtgever tot het verrichten van behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van keuringen;

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de opdrachtgever met Bomers Dierfysiotherapie reeds gesloten en nog te sluiten Overeenkomsten voor zover deze betrekking hebben op dieren. Bij aanvaarding door Bomers Dierfysiotherapie van elke aan haar gegeven opdracht ontstaat een verbintenis tussen de Opdrachtgever en Bomers Dierfysiotherapie (de Overeenkomst), waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever binden Bomers Dierfysiotherapie niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen Partijen indien Bomers Dierfysiotherapie schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen tot het sluiten van een Overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen.

2. De tussen Bomers Dierfysiotherapie en de Opdrachtgever te sluiten Overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de Overeenkomst door Bomers Dierfysiotherapie digitaal is bevestigd, dan wel wanneer Bomers Dierfysiotherapie met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

3. Bomers Dierfysiotherapie heeft te allen tijde het recht om, indien een aanbod tot het sluiten van een Overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten in rekening te brengen die Bomers Dierfysiotherapie heeft moeten maken om de aanbieding aan de Opdrachtgever te verstrekken.

4. Bomers Dierfysiotherapie heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan haar ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien Bomers Dierfysiotherapie van mening is dat behandeling van Patiënt geen ofwel onvoldoende kans op succes heeft tenzij Bomers Dierfysiotherapie op grond van wettelijke en/of gedrags-/ tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

Artikel 4 Inhoud Overeenkomst

1. De tussen Bomers Dierfysiotherapie en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van Bomers Dierfysiotherapie tot het leveren van een behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten.

2. De Dierfysiotherapeut zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Bomers Dierfysiotherapie heeft het recht de Overeenkomst of een gedeelte daarvan te laten uitvoeren door derden, waaronder een of meer andere therapeuten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met de Opdrachtgever anders is overeengekomen.

4. De Overeenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het toedienen van middelen door Opdrachtgever en/of in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties.

5. De opdrachtgever stemt er mee in dat Bomers Dierfysiotherapie desgewenst digitaal met hem en met derden kan corresponderen.

Artikel 5 Tussentijdse beëindiging Overeenkomst

1. De tussen Bomers Dierfysiotherapie en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

a. het uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever door Bomers Dierfysiotherapie zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van Bomers Dierfysiotherapie in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Opdrachtgever en zo nodig de Opdrachtgever hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;

b. het overlijden van de te behandelen Patiënt;

c. een eenzijdige beslissing van Bomers Dierfysiotherapie, indien Bomers Dierfysiotherapie van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;

d. een eenzijdige beslissing van Bomers Dierfysiotherapie indien het vertrouwen tussen Bomers Dierfysiotherapie en de Opdrachtgever op ernstige wijze is verstoord.

2. Indien de Overeenkomst op eenzijdig verzoek van Bomers Dierfysiotherapie tussentijds wordt beëindigd dan zal Bomers Dierfysiotherapie, alvorens hiertoe over te gaan, de Opdrachtgever hierover informeren en zijn motivatie aan de Opdrachtgever uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

3. Indien de Overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van Bomers Dierfysiotherapie.

Artikel 6 Tarieven

1. Bomers Dierfysiotherapie stelt de aan de Opdrachtgever in rekening te brengen tarieven en honoraria vast naar gelang van tijd en omstandigheden vast. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

2. Indien meer nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerst vervallene.

3. Bomers Dierfysiotherapie heeft het recht om, indien de Opdrachtgever de Patiënt na voltooiing van de dier-fysiotherapeutische behandeling niet of niet tijdig bij Bomers Dierfysiotherapie ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen waarbij betalingen allereerst zullen strekken tot voldoening van de verschuldigde kosten vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

Artikel 7 Betaling door Consumenten

1. Betaling van de factuur van Bomers Dierfysiotherapie door de Consument kan contant geschieden, direct na de verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet-contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

2. Bij niet-tijdige betaling zal de Consument direct in verzuim zijn en is de Consument de wettelijke rente voor consumententransacties verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering.

3. Indien de Consument in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Consument, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De maximale buitengerechtelijke worden vastgesteld op grond van Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.

4. Bomers Dierfysiotherapie heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Opdrachtgever een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door Bomers Dierfysiotherapie is ontvangen, tenzij Bomers Dierfysiotherapie op grond van wettelijke en/of gedrags-/ tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.

Artikel 8 Betaling door Zakelijke relaties

1. Voor de betaling van de factuur van Bomers Dierfysiotherapie geldt voor de zakelijke relatie een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

2. Bij niet-tijdige betaling zal de Zakelijke relatie direct in verzuim zijn en is de Zakelijke relatie de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering.

3. Indien de Zakelijke relatie in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Zakelijke relatie, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De maximale buitengerechtelijke worden vastgesteld op grond van Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4. De Zakelijke relatie is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door Bomers Dierfysiotherapie in rekening worden gebracht voor de door Bomers Dierfysiotherapie verrichte werkzaamheden.

Artikel 9 Klachten

1. De Opdrachtgever is verplicht om de door Bomers Dierfysiotherapie te verrichten prestatie en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Opdrachtgever dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Opdrachtgever kenbaar is geworden, aan Bomers Dierfysiotherapie (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Bomers Dierfysiotherapie ter zake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.

2. Indien Bomers Dierfysiotherapie de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft Bomers Dierfysiotherapie te allen tijde het recht om:

a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;

b. het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag te crediteren, zulks ter keuze van Bomers Dierfysiotherapie.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Bomers Dierfysiotherapie, jegens de Opdrachtgever en derden voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Dierfystiotherapeut in het desbetreffende geval aanspraak geeft,

2. Vergoeding van indirecte schade is uitgesloten waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs-)stagnatie.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1. Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft heeft de Dierfysiotherapeut het recht om aan eenieder, zo nodig ook aan de Opdrachtgever, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De Opdrachtgever is gehouden hieraan gehoor te geven.

2. Bomers Dierfysiotherapie heeft het recht om (onderdelen van) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de Opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. Bomers Dierfysiotherapie zal zo nodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de Opdrachtgever.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

1. Op alle opdrachten van Bomers Dierfysiotherapie en alle met Bomers Dierfysiotherapie gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van Bomers Dierfysiotherapie bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van Bomers Dierfysiotherapie een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.